top of page

Acerca de

4,6 MB.jpg

 Fenna Koot                                                                                             

2,2 MB.png

Peter Morrens                                                                                                                          

hotelsolo_9.jpg

 Fenna Koot                                                                                             

Side events

 GROEPS EXPOSITIE 

Expositie  28 april - 26 mei 2024

 

Opening 28 maart 2024 16.00 uur

Zoals het Albert van Abbehuis een presentatieplek is voor makers, is het voor het culturele klimaat van Eindhoven ook verrijkend om ruimte te geven aan de verschillende manieren waarop kunst wordt ontsloten voor publiek en hoe uiteenlopende inhouden worden gevisualiseerd vanuit de optiek van een curator die zich niet in zijn traditionele rol vastlegt maar juist het experiment niet schuwt.  

We kiezen voor introductie van gastcuratoren die vertrekken vanuit verschillende achtergronden, met als eerste in de reeks de galeriehouder Mieke van Schaijk die het traditionele galeriewezen op scherp stelt.

 

Mieke van Schaijk 

 

Zelf licht zij haar motivatie voor haar galerie als volgt toe: “Het werk van de kunstenaars met wie ik werk moet gelaagd zijn op zowel persoonlijk niveau als binnen de context van de eigentijdse beeldcultuur. De aanwezigheid van een betoverende balans tussen een persoonlijke en specifieke beeldtaal en een rijkdom aan gedachten en ideeën is belangrijk voor mij en een universele uitstraling en taal (introverte versus extraverte eigenschappen) die in het werk worden belichaamd. Aanwezigheid van imperfectie en gebreken in het kunstwerk toont de moed van de kunstenaar om verbonden te zijn met de wereld.”

 

De expositie

 

Mieke van Schaijk koos voor twee kleine parallelle tentoonstellingen, met ieder een eigen sfeer.

 

Het huis en de dingen

een project van Fenna Koot met medewerking van 

Peter Morrens 

Amel Omar

Dimitri Vangrunderbeek

Gijs Milius

Hussel Zhu

Fenna Koot (1996) is in 2020 afgestudeerd aan de kunstacademie St. Joost, woont en werkt in Breda (www.fennakoot.com).

Door bouwtechnieken en constructiemethoden in haar installaties te verwerken en te spelen met begrippen als "bouwen" en "bewonen", onderzoekt Fenna Koot de relatie tussen de mens en de bewoonde ruimte. Vanzelfsprekendheden die een ruimte vormen, zoals een hoek of een muur, zijn terugkerende elementen binnen haar werk. Juist deze vanzelfsprekende elementen spelen een cruciale rol in de manier waarop we de wereld vormen en begrijpen

5 MB.png
365 KB.jpg

Gijs Milius                                                                                                                                                                                              

 Fenna Koot                                                                                             

GROUP EXHIBITION 

Exhibition  28 April - 26 May 2024

 

Opening 28 March 2024 4pm

Just as the Albert van Abbehuis is a presentation place for creators, it is also enriching for Eindhoven's cultural climate to give space to the different ways in which art is made accessible to the public and how diverse contents are visualized from the point of view of a single curator who does not commit himself to his traditional role but rather does not shy away from experimentation.  

We choose to introduce guest curators who start from different backgrounds, with the first in the series being gallerist Mieke van Schaijk who challenges the traditional gallery system.

 

Mieke van Schaijk 

 

She explains her motivation as follows: "The work of the artists with whom I work must be layered both on a personal level and within the context of contemporary visual culture. The presence of an enchanting balance between a personal and specific visual language and a wealth of thoughts and ideas is important to me, and a universal aura and language (introverted versus extroverted qualities) embodied in the work. Presence of imperfection and flaws in the artwork shows the artist's courage to be connected to the world."

The exhibition

 

Mieke van Schaijk choose two small parallel exhibitions.

 

Het huis en de dingen

a project by Fenna Koot in collaboration with

Peter Morrens 

Amel Omar

Dimitri Vangrunderbeek

Gijs Milius

Hussel Zhu

Fenna Koot (born 1996) graduated from the St Joost Art Academy in 2020, lives and works in Breda (www.fennakoot.com).

By incorporating building techniques and construction methods into her installations and playing with concepts such as "building" and "inhabiting", Fenna Koot investigates the relationship between humans and inhabited space. Self-evident elements that form a space, such as a corner or a wall, are recurring elements within her work. It is precisely these self-evident elements that play a crucial role in the way we form and understand the world​.

Openingstijden

De tentoonstellingen zijn elke donderdag t/m zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Anchor 1
bottom of page