top of page

Acerca de

Tekengebied 1-80.jpg

Van links naar rechts: Anne-Marie van Sprang, Ronald Cornelissen, Anne-Marie van Sprang, Ronald Cornelissen,

Martin & Inge Riebeek, Ad van Campenhout, Anne-Marie van Sprang en Martin & Inge Riebeek.

DE WERELD BIJ BENADERING

Ad van Campenhout

Anne-Marie van Sprang

Ronald Cornelissen

Martin & Inge Riebeek

Side events

 14 januari t/m 11 februari 2024


donderdag t/m zondag 13:00 - 17:00
opening op zondag 14 januari 16.00 uur

(NL) Deze thematentoonstelling gaat over verbindingen tussen plaats, herinnering en geschiedenis. Vijf kunstenaars verkennen gebieden waar persoonlijke en politieke verhalen als aardlagen verbonden zijn. Zij delen een fascinatie voor het ontleden van veranderende ‘landschappen’, contexten en historische gebeurtenissen. Van tekening tot video, van feitelijk onderzoek tot eigenzinnige interpretatie. 

Ad van Campenhout beschouwt zijn abstract ogende tekeningen als “een residu van pogingen” om de wereld te vatten in reminiscenties, herinneringen, verwijzingen en ook droefenis over de schier onmogelijke taak die hij zich heeft gesteld. De getoonde werken hebben hun oorsprong in een bezoek aan het Fort van Vaux nabij Verdun. Dit monument dat stamt uit de Eerste Wereldoorlog staat symbool voor soldaten die hun plicht vervulden tot het ultieme offer. Van Campenhout verwerkt deze geschiedenis zonder al te expliciet of anekdotisch te worden. Zijn werk wankelt tussen abstract in uiting en realistisch in aanleiding.

www.avancampenhout.com

Door middel van elementen die zijn ontleend uit zowel hoge als lage cultuur geeft Ronald Cornelissen vorm aan thema’s zoals onze steeds complexer wordende relatie met de natuur, en aanverwante kwesties zoals het conflict tussen rationalisme en mystiek en de sociaal politieke implicaties daarvan. Zijn werk wordt niet zozeer gekarakteriseerd door een reflexief karakter maar is eerder affectief van aard. De getoonde werken zijn geïnspireerd op de historische term 'hyperborea', de Griekse aanduiding van een mythisch paradijs in het noorden waar de zon vierentwintig uur per dag zou schijnen. Tijdens zijn verblijf op Spitsbergen verschoof de nadruk in het werk echter van politieke mythologie naar ecologie.

www.ronaldcornelissen.com

De videoportretten van Martin & Inge Riebeek brengen de wereld letterlijk binnen. Voor de installatie ‘Wake Up!’ selecteerden zij acht portretten. Of het nu gaat om democratie, de verschillen tussen arm en rijk, geweld, overal in de wereld worden mensen bedreigd in hun vrijheid en hun bestaan. Saifudin die met zijn gezin vluchtte voor de Taliban in Afghanistan, Hans in Parijs die ternauwernood de aanslag op de Bataclan overleefde, of Laura die vecht voor het moederland van de Aboriginals. Deze mensen vertellen hun persoonlijke verhalen voor de camera in drie tot vier minuten en geven zo een beeld van de ander en van wat voor hen essentieel is. Voor het maken van hun videoportretten is het kunstenaarspaar geïnspireerd door de filosofie van Emmanuel Levinas, waarin ‘de Ander’ zin geeft aan ons bestaan. .

www.riebeek.net

Anne-Marie van Sprang bekijkt de wereld langzaam, ze neemt haar tijd. Haar ogen spelen een spel met haar fantasie. Dezelfde waarneming kan het volgende moment een andere hoedanigheid aannemen. Haar frêle beelden zijn klein in formaat maar groot in uitstraling. Haar ruimtelijke installaties zijn opgebouwd uit haast onooglijke objecten uit porselein die verwijzen naar de alledaagse en soms speelse werkelijkheid. In het werk ‘De sneeuw voor de zomer’ zijn dit onder andere een hanglampje, een gloeilampje, de diabolo met speelstokjes, een trechter en de katapult. De werken van Van Sprang gaan over de kracht die schuilt achter het kwetsbare en het fragiele. Ze bouwt monumenten voor onze bereidwilligheid om het gewone met de verbeelding te verbinden. Om zo de kijker tot zien te verleiden.

www.amvs.nl

 APPROACHING WORLDS

Ad van Campenhout

Anne-Marie van Sprang

Ronald Cornelissen

Martin & Inge Riebeek

14 January - 11 February 2024

 

Thursday to Sunday 1pm - 5pm

opening Sunday 14 January 4pm

(EN) This thematic exhibition is about connections between place, memory and history. Five artists explore areas where personal and political stories are connected. They share a fascination for analyzing changing 'landscapes', contexts and historical events. From drawing to video, from factual research to idiosyncratic interpretation.

Ad van Campenhout considers his abstract-looking drawings to be "a residue of attempts" to capture the world in reminiscences, memories, references and also sadness about the seemingly impossible task he has set himself. The works shown have their origins in a visit to the Fort de Vaux near Verdun. This monument dating from World War I symbolises soldiers who fulfilled their duty to the ultimate sacrifice. Van Campenhout incorporates this history without becoming too explicit or anecdotal. His work wavers between abstract in its representation and realistic in its motive.

www.avancampenhout.com

The video portraits by Martin & Inge Riebeek literally bring the world to our doorstep. For the installation Wake Up! they selected eight portraits. Whether it is democracy, the differences between rich and poor, violence, everywhere in the world people's freedom and existence are threatened. Saifudin who fled with his family from the Taliban in Afghanistan, Hans in Paris who barely survived the attack on the Bataclan, or Laura who fights for the Aboriginal motherland. These people tell their personal stories on camera in three to four minutes, giving a sense of the other and what is essential to them. In creating their video portraits, the artist couple was inspired by Emmanuel Levinas' philosophy, in which 'the Other' provides meaning to our existence.

www.riebeek.net

Using elements drawn from both high and low culture, Ronald Cornelissen shapes themes such as our increasingly complex relationship with nature, and related issues such as the conflict between rationalism and mysticism and its socio-political implications. Rather than being reflexive in character, his work is rather affective in its nature. The works shown are inspired by the historical term 'hyperborea', the Greek designation of a mythical paradise in the north where the sun is said to shine twenty-four hours a day. During his stay on Svalbard, however, the emphasis of the work shifted from political mythology to ecology.

www.ronaldcornelissen.com

Anne-Marie van Sprang views the world slowly, she takes her time. Her eyes play a game with her imagination. The same observation could adopt a different capacity the next moment. Her fragile sculptures are small in size but large in charisma. Her spatial installations are composed of almost unglamorous objects made of porcelain that refer to the everyday and sometimes to a playful reality. In the work The snow before summer these objects include a hanging lamp, a light bulb, the diabolo with playing sticks, a funnel and catapult. Van Sprangs works are about the power behind the fragile and vulnerable. She builds monuments for our willingness to connect the ordinary with imagination. And in doing so, making the viewer into a seer.

www.amvs.nl

Openingstijden

De tentoonstellingen zijn elke donderdag t/m zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Anchor 1
bottom of page