top of page

Acerca de

Screenshot 2022-12-06 at 16.23_edited.png

Anaphora
the elements: earth

by Roos Vogels

 

Tentoonstelling 23 December 2022 t/m 29 Januari 2023
Donderdag t/m Zondag 13:00 - 17:00
Thursday/ Sunday 1 - 5pm
Opening Evenement op 
Vrijdag 23 December 2022, 20.00 uur

In haar werk - dat bestaat uit locatie gebonden installaties, sculpturen, tekeningen en foto’s - tracht Roos Vogels (Eindhoven 1992) de natuur te doorgronden. Ze bestudeert natuurlijke verschijningsvormen en experimenteert met groeimechanismen. Het bos is haar favoriete plek om te werken en dient als inspiratiebron. De boom als levend organisme speelt daarbij de hoofdrol. Maar haar atelier is de plek waar het echte onderzoek begint. Daar duikt zij in de literatuur over filosofie en biologie en vindt zij in de kunstboeken verwante geesten in de Land Art en de Arte Povera. 

 

Roos zet in haar installaties het natuurlijke proces als het ware even stil - het natuurlijke leven bevriest tot een kunstwerk. Haar installaties en sculpturen zijn bij wijze van spreken ruimtelijke tekeningen uit takken en wilgentenen. Met deze werken probeert zij de ziel van het natuurlijke proces van groeien, bloeien en afsterven te benaderen en de kringloop van leven en dood in een poëtisch perspectief te omvatten.

 

Hoewel Roos’ werk organisch en sensueel is, toont het ook aandacht voor geometrie, orde en balans. Dit wordt duidelijk aan de hand van haar werken in grafiet op gebrand hout. De houtnerven die sterker zichtbaar worden door het branden en het intense roetzwarte van het verkoolde materiaal wijzen Roos de weg naar de metamorfose van het pure hout in een tekening. De grafiettekening die na het branden wordt toegevoegd is het uitvergrote boomschors onttrokken aan haar context en schaal. Het intense zwart werkt als een venster op een oneindige ruimte, een overgang van de tastbare natuur naar het immateriële. 

 

Haar werk is als een spoorzoeken
naar transformaties

maar ook in de eigen vermogens om uit die natuur een kunstwerk te destilleren. Het aftasten van de mogelijkheden is een doorlopend proces van ontdekken, vernietigen en hervinden. Zo ontraadselt Roos het wonder van de natuur en maakt het voor ons werkelijk. Anaphora, in haar visie, staat voor de boom als levend wezen. De boom die zich herhalend en steeds in andere hoedanigheden openbaart en betekenisvoller wordt. De boom die door haar wordt benaderd, herontdekt, uitgeplozen en getransformeerd – keer op keer.

In her work - which consists of installations, sculptures, drawings and photographs - Roos Vogels (Eindhoven 1992) tries to understand fathom nature. She studies natural appearances and experiments with growth mechanisms. The forest is her favourite place to work and serves as a source of inspiration. The tree as a living organism plays the leading role in this. But her studio is where the real research begins. There, she delves into literature on philosophy and biology and finds kindred spirits in Land Art and Arte Povera in her library of art books.

 

Roos stops in her installations the natural process for a moment - the natural life freezes into an artwork. Her installations and sculptures are like spatial drawings from branches and willow twigs. Through these works, she tries to approach the soul of the natural process of growing, blooming and dying and encompass the cycle of life and death in a poetic perspective.

 

Although her work is organic and sensual, it also demonstrates an attention to geometry, order and balance. This is evident from her works in graphite on burnt wood. The wood grains made more visible by burning and the intense soot-black of the charred material show Roos the way to metamorphose the pure wood into a drawing. The graphite drawing added after burning is the magnified bark of the tree taken away from its context and scale. The intense black acts as a window onto a limitless space, a transition from the tangible nature to the immaterial world. 

 

Her work is like a tracking search
for transformations

but also in her own abilities to distil a work of art from that same nature. Exploring the possibilities is an ongoing process of discovery, destruction and rediscovery. This is how she unravels the wonder of nature and makes it real for us. Anaphora, in her case vision, represents the tree as a living organism. The tree that keeps revealing itself in different capacities and becomes more and more meaningful. The tree that is approached by Roos, rediscovered, explored and transformed - again and again.

Side events

Exhibition

23rd of December 2022 - 29th of January 2023
Thursday/ Sunday 1 - 5pm
Opening Event on Friday 23rd of December 2022, 8pm

Openingstijden

De tentoonstellingen zijn elke donderdag t/m zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

bottom of page