top of page

Acerca de

Frank Havermans_bewerkt.jpg

 TOFUD #TROLLEY 0504

 foto/copyright Frank Havermans

Side events

 FRANK HAVERMANS 

EXPANDING STRUCTURES

MEANS OF SURVIVAL IN CONCRETE JUNGLES

Solotentoonstelling 18 februari  - 24 maart 2024

donderdag t/m zondag 13:00 - 17:00

Charles Esche in gesprek met Frank Havermans zondag 17 maart 16.00 uur

(NL) Het verband tussen grootschalige stedelijkheid en genadeloze groei is een thema dat kunstenaar/vormgever Frank Havermans al decennialang boeit. Hoe organiseren individuen zich in deze gereguleerde betongrijze werelden en wat zijn mogelijke toekomstige ontwikkelingen in urbanisme? 

 

In deze solotentoonstelling schetst Havermans aan de hand van installaties en modellen, tekeningen, foto’s en video een beeld dat het kleinschalige met het grootschalige verbindt. 

Zijn interesse voor extreme stedelijkheid werd gewekt na verblijven in snelgroeiende metropolen als São Paulo, Rio de Janeiro, Hong Kong, Taipei (Taiwan), Shenzhen en een van de snelst groeiende steden van China Chongqing. Het genadeloze karakter van de ontwikkelingen en de sociale impact die dit heeft op verschillende bevolkingsgroepen is schrijnend. Het verschil in levensstandaard is extreem en vol onrecht. Deze samenlevingsvorm is verworden tot een Urban Jungle waar het recht van de sterkste maar vooral het recht van de rijkste geldt. 

Frank Havermans laat zich in eerste instantie leiden door zijn intuïtie en zijn nieuwsgierigheid naar alternatieven voor gereguleerde samenlevingen. De rafelranden van het urbanisme en de creativiteit van de bewoners die zich genoodzaakt zien om zich te handhaven binnen het expansieve mechanisme en de uitdagingen van sociale ongelijkheid, zijn voor Havermans een belangrijke bron van studie. Hij is gefascineerd door de plezierige chaos en inventieve imperfectie die tegengesteld is aan het rationele plannen, dat binnen hedendaagse architectuuropvattingen de werkwijze is. 

Daarnaast gaat hij op zoek naar de historie en het oorspronkelijke karakter van de plek. Zo speelt bijvoorbeeld het Taiwanese Fort Zeelandia in het ontstaan van de performancefilm As Long as Trade Moves (2023) een cruciale rol in de vormgeving van het centrale object dat op de trolley wordt voortbewogen door de stad. Werken, waaronder Bang Bang (2016) handelen over de Aziatische megasteden en hoe de ‘onderlaag’ van bewoners zich hiertoe verhouden. Bang Bang zijn groepjes sterke mannen van uiteenlopende leeftijden uit Chongqing vergezeld van een bamboestok met een stuk touw aan de uiteinden. Luidruchtig wachten ze gehurkt en gegroepeerd op een straat hoek op een sjouwklus. Havermans huurde hen in om een denkmodel te vervoeren dat gebaseerd is op de imaginaire driedimensionale weergave van de plattegrond van Chongquig. Urban Fleet (2022) is meer een tegengesteld denkscenario, waar de rijke bevolkingslaag zich gaat afwenden van de chaos op de wereld en zich op grote drijvende structuren gaat vestigen.

Havermans dompelt zich onder in onbekende megastructuren, begeeft zich tussen de bewoners en komt tenslotte uit op denkmodellen die gebouwd zijn op intuïtie, kritische distantie en geloof in de creatieve kracht van het overleven. Hij schept modellen om te reflecteren op de samenleving die bestaat uit vele verhalen tegelijkertijd. 

Over Frank Havermans (Breda)

L. ter Haar, F. de Kloe, J. Maier-Roth [et al…], Frank Havermans: Transitional, Heerlen: Schunck, 2018

A. Betsky, J. Bosman, G. Esche, L. Vlassenrood [et al…], Frank Havermans: Architectural Constructions,

Rotterdam: NAi-publishers, 2010

 

www.frankhavermans.space

TOFUD #CHONGQING-BANG BANG

TOFUD #MB URBAN FLEET

foto/copyright Frank Havermans

 FRANK HAVERMANS 

EXPANDING STRUCTURES

MEANS OF SURVIVAL IN CONCRETE JUNGLES

Solo exhibition 18 January - 24 March 2024

opening hours:  Thursday-Sunday 1 - 5 pm

Charles Esche in conversation with Frank havermans, Sunday 17 March 4pm

(EN) The connection between large-scale urbanity and ruthless growth is a theme that has fascinated Frank Havermans for decades. How do individuals organize themselves in these regimented concrete-gray worlds and what are possible future developments in urbanism? 

 

In this solo exhibition, Havermans uses installations and models, drawings, photographs and video to sketch an image that connects the small-scale with the large-scale. 

His interest in extreme urbanism was aroused after stays in fast-growing metropolises such as São Paulo, Rio de Janeiro, Hong Kong, Taipei (Taiwan), Shenzhen and one of China’s most rapidly growing cities Chongqing. The ruthless nature of the developments and the social impact it has on different populations is shocking. The difference in living standards is extreme and full of injustice. This type of society has degenerated into an Urban Jungle where the right of the strongest but mostly the right of the richest prevails.

Frank Havermans is guided primarily by his intuition and curiosity about alternatives to regulated societies. The fringed edges of urbanism and the creativity of residents which are forced to survive within the expansive mechanism and the challenges of social inequality are an important source of study for Havermans. He is fascinated by the pleasurable chaos and inventive imperfection opposed to the rational planning that is the modus operandi within contemporary architectural views.

 

He also explores the history and original character of the place. For example, in the creation of the performance film As Long as Trade Moves (2023), Fort Zeelandia in Taiwan plays a crucial role in shaping the central object that is transported through the city on a trolley. Works including Bang Bang (2016) deal with Asian megacities and how the ‘underclass’ of residents relate to them. Bang Bang are groups of strong men from Chongqing, varying in age, carrying a bamboo stick with a piece of rope at the end. Loudly talking, they wait crouched and grouped on a street corner for a job to carry goods around. Havermans hired them to transport one of his thinking models, an imaginary three-dimensional representation of the city Chongqing. Urban Fleet (2022) is more of an opposite thought provoking scenario, where the wealthy strata of the population begin to turn away from the world’s chaos and decide to settle on large floating structures.

 

Havermans immerses himself in unfamiliar megastructures, moves among the inhabitants and finally arrives at thinking models built on intuition, critical distance and belief in the creative power of survival. He creates models to reflect on society that consists of many stories simultaneously.

On Frank Havermans (Breda Netherlands)

L. ter Haar, F. de Kloe, J. Maier-Roth [et al…], Frank Havermans: Transitional, Heerlen: Schunck, 2018

A. Betsky, J. Bosman, C. Esche, L. Vlassenrood [et al…], Frank Havermans: Architectural Constructions, 

Rotterdam: NAi-publishers, 2010

frankhavermans.space

Openingstijden

De tentoonstellingen zijn elke donderdag t/m zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Anchor 1
bottom of page